Cythère assiégée (Wien 1759) – Air nouveau: "Que tous les amants réunis" (Cloé)

CH-BEl, SLA-Mus-JL MLHs 125/2/4

Musik

Handschriften

Abschrift

Fundort: CH-BEl

Datierung: Ende des 19. Jh.

Qualität: Bearbeitung

Überlieferungsform: Klavierauszug

Beschreibung:

Hochformat: 36 x 27 cm, S. 18–19, Teil einer Sammelhs. mit Vokalnummern versch. Komponisten

Quellennachweise:

Lengsdorf 2, S. 39; RISM Online ID no. 402009943

Personen: