Rencontre imprévue, La – No. 31 Air: "Un ruisselet bien clair, bien net" (Vertigo)

A-KR, G 41/665

Musik

Handschriften

Abschrift

Fundort: A-KR

Datierung: 18. Jh.

Qualität: Bearbeitung

Überlieferungsform: Klavierauszug

Beschreibung:

Arie "Einen Bach der fließt", Querformat: 24 x 33 cm

Quellennachweise:

RISM Online ID no. 600172680

Personen: