Cythère assiégée (Wien 1759) – Air nouveau: "Que tous les amants réunis" (Cloé)

S-Skma, T-SE-R

Musik

Handschriften

Abschrift

Fundort: S-Skma

Datierung: Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh.

Qualität: Bearbeitung

Überlieferungsform: Klavierauszug

Beschreibung:

Querformat, 3 S., Teil einer Sammelhs.

Quellennachweise:

RISM Online ID no. 190011532